Ergebnisse - results - résultat 2017 

EM im Holzrücken - Einspänner
Championnat d’Europe de débardage – en simple
European Mastership - single

EM im Holzrücken - Zweispänner
Championnat d’Europe de débardage – en paire
European Mastership - pairs

Holzrücken - einspännig
débardage – en simple
horse logging - single

Holzrücken - zweispännig
débardage – en paire
horse logging - pairs

Fahren Einspänner
Championat d’attelage – en simple
Driving competition - singles

Fahrwettbewerb - zweispännig
Championat d’attelage – en paire
Driving competition - pairs

Fahrwettbewerb Tandem
Championat d’attelage – en quatre
Driving competition - four horse hitch

Fahrwettbewerb - vierspännig
Championat d’attelage – en quatre
Driving competition - four horse hitch

Zugleistungswettbewerb
Traction – en paire
Pulling competition

Leistungspflügen
Concours de labour
Ploughing match 1

Schaupflügen
Démonstration de labour
ploughing match 2


Schaupflügen
Démonstration de labour
ploughing match 2

Platz Punkte TN Nr Vorname Name Land
1 35 12 Heike Veidt D
2 32,5 126 Sven Hubert D
3 31,5 115 Daniel Hoffmann D
4 31,5 53 Clemens Harms D
5 30,5 46 Ludger Wigger D
6 28,5 161 Werner Unruh D
7 24 131 Jens Niebergall D
8 24 67 Heinz Meyer D
9 21,5 61 Dieter  Kuhlemann D
10 18 16 Gerard Korten NL
11 18 83 Tino Fehse D
12 17 72 Frank Kelleners D
13 16,5 154 Markus Bleich D